Maintpartnerkoncernens krav till leverantörer och underleverantörer

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner är en leverantör av industriellt underhåll och driftstjänster i norra Europa. Vi använder endast tjänsteleverantörer samt underleverantörer som har ett acceptabelt sätt att arbeta och som har höga säkerhets-, miljö- och kvalitetsstandarder samt erbjuder sina anställda företagshälsovård enligt lag.

Vi är emot korruption och accepterar inte personliga gåvor eller andra förmåner med betydande värde från våra existerande eller potentiella leverantörer och ger inte sådana gåvor eller förmåner till våra leverantörer.

Alla leverantörer och underleverantörer är skyldiga att följa lagstiftningen om dataskydd för individer, engagera sig i ansvarsfulla affärsmetoder och konkurrera rättvist och etiskt.

Leverantörer godkända av Maintpartner skall åta sig att följa principerna nedan. Maintpartner förbehåller sig rätten att granska en leverantörs operativa modeller för att säkerställa att dessa krav följs.

 

Affärsmetoder

Maintpartner åtar sig att engagera i ansvarsfullt företagande. Vi tillåter inte korruption, utpressning, stölder, bestickning eller annan form av olagliga betalningar i våra kontakter med affärspartners. Vi gör inte affärer med företag som har näringslivsförbud eller företag som är ledda av personer som är har näringslivsförbud.

Vi behandlar människor lika, med respekt, och aldrig tolererar, till exempel, barnarbete, diskriminering eller trakasserier.

Vi avslöjar inte Maintpartners eller dess kunders affärshemligheter eller omständigheter som skulle kunna snedvrida konkurrensen utan konkurrerar rättvist och etiskt.

Dataskydd

Vi åtar oss att följa gällande lagar om skydd av personuppgifter, antingen som den personuppgiftsansvarige eller som personuppgiftsbiträde.

Vi ser till att våra tjänster alltid överensstämmer med kraven i den gällande personuppgiftslagstiftningen, med särskild hänsyn till inbyggt dataskydd av informationssystem. Vi tar hand om det korrekta skyddet av den information vi hanterar för att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av kundens data.

Arbetarskydd

Vi utför arbetet alltid på ett säkert sätt. Detta innebär noggrann analysering av risker, genomförande av förebyggande åtgärder såsom skyddsronder, kontinuerlig utveckling och utbildning av säkerhetsfrågor.

Vi samlar in och analyserar information om olyckor och tillbud för att förebygga framtida olyckor. Maintpartner förutsätter säkerhet och tillåter inte avvikelser från egen eller underleverantörens personal. Maintpartners mål är noll olyckor.

Miljö

Maintpartners mål är att minska vår egen och våra kunders användning av naturresurser, t.ex. energi och råvaror.

Vi minimerar miljöpåverkan av arbete genom att förbättra verksamhet för att belasta miljön så lite som möjligt genom att behandla egendom på ett ändamålsenligt sätt och genom att följa miljölagar.

Kvalitet

Maintpartner levererar sina tjänster i nära samarbete med kunden och strävar efter att uppfylla kundens förväntningar och nå gemensamt avtalade servicemål. Vi förbinder oss till hög kvalitet och effektivitet avseende levererade tjänster med hänvisning till omfattning, tidschema och kostnader.

Maintpartner är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 standarder. Våra leverantörer och underleverantörer agerar enligt samma principer. Vi strider aldrig mot lagar, förordningar, krav från myndigheter eller instruktioner från Maintpartners verksamhetsställe eller kundföretag.