Partnerskap inom alla industrisektorer

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Våra professionella medarbetare erbjuder tjänster inom drift och underhåll av anläggningar samt specialprojekt till olika industrisektorer.
Vår långa erfarenhet av arbete i industrimiljöer syns bland annat i vår förmåga att utveckla bästa praxis. Vår erfarenhet återspeglas i våra medarbetarnas förmåga att vid problem hitta snabba och fungerande lösningar. Vår kompetens ökar på säkerheten både vad gäller miljön och människor inom alla industrisektorer.

Våra nya digitala tjänster gör vår verksamhet allt mer välplanerad och förutsägbar. Vi maximerar driftsäkerheten i er produktionsanläggning genom att utnyttja kunddata i realtid, analyser, och automatiserade anvisningar. Därtill strävar vi tillsammans med våra kunder efter att bland annat hitta energieffektiva och innovativa lösningar till apparaterna - vår verksamhet är i ständig utveckling.

 

Läs mer om några av våra industrisektorer:

Energiateollisuus Energi: drift och underhåll av kraftverk och vattenkraftverk

I vår kärnkompetens ingår processer i energiproduktion och förbättring av produktionen. Vi har flera årtiondens erfarenhet inom energisektorn, till exempel

  • drift och underhåll av kraftverk
  • underhåll under driftstopp
  • drift och underhåll av fjärrvärme- och fjärrkylnätprojekt, bl.a. modernisering av elsystemen och systemen för bränslehantering i kraftverk.

I energiindustrin kör kraftverk ibland på full effekt och ibland på lägre effekt, vilket också leder till variationer i mängden personal som behövs. I enlighet med vår flexibla verksamhetsmetod utnyttjar vi vår kompetenta personal på ett kostnadseffektivt sätt i drifts- och underhållsuppdrag. Våra experter inom energibranschen är tillgängliga för projekt runtom världen.

 

Kemianteollisuus Kemiindustri: säkerhet och miljö i nyckelställning

Kemiindustrin är en av Maintpartners största sektorer. Branschen regleras av strikta regelverk och långt utvecklade processer särskilt vad gäller säkerhet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Vi säkerställer att våra kunders internationella och lokala praxis införlivas i vår egen verksamhet genom stark förändringsstyrning, personalutbildning och vår sektorspecifika erfarenhet.

Inom den här sektorn arbetar man i en särskilt riskabel verksamhetsmiljö, både ur en säkerhets- och miljösynvinkel. Förebyggande underhåll är i nyckelställning för att förebygga och undvika miljöskador.

Bland våra kunder ur kemiindustrin finns bland annat internationella företags lokala fabriker och produktionsanläggningar, med vilka vi slutit långvariga underhållsavtal. Våra projekt-, installations- och planeringstjänster däremot erbjuder vi bland annat åt raffinaderier och storskalig industri.

 

Metalliteollisuus Metallindustri: gedigen kännedom av verktygsmaskiner och tillståndskontroll

Kraven på en underhållspartner för företag inom metallindustrin är i allmänhet kompetens, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Maintpartner erbjuder alla dessa. Vissa av våra kundförhållanden inom metallindustrin har pågått i flera årtionden.

Det är ytterst viktigt att alla maskiner och produktionsprocesser är användbara under varierande belastning. Vi hjälper våra kunder att utveckla sina produktionsprocesser och att öka på maskinernas tillgänglighet.

En av våra särskilda styrkor är en gedigen kännedom av maskinbeståndet, och särskilt vad gäller verktygsmaskiner har vi specialkompetens både inom det mekaniska och el- och styrområdet. Vi har även gedigen kunskap om tillståndsövervakning av metallindustrins apparater.

Vi har också skapat ett gediget nätverk av underleverantörer och ett anskaffningsnätverk på materialsidan. På så sätt kan vi garantera tillräckliga resurser för alla behov. Våra kunder uppskattar också den smidiga anskaffningen som vi sköter om, vi kan till exempel köpa maskinspecifika reservdelar för våra kunder.

 

Elintarviketeollisuus  Livsmedelsindustri: flexibel resursallokering enligt säsong och högtider

Inom livsmedelsindustrin är produktionen ofta långt automatiserad, och hygien- och produktsäkerhetskraven är höga. Fabriksspecifika hygienkrav tillämpas även på personalens verksamhet, renhållningen av verktyg samt på rörelse i fabriken. Vi är också bekanta med risker som anknyter till livsmedelsindustrin orsakade av till exempel olika förpackningsgaser, köldmedel som behövs i kylkedjan samt mjöldamm som kan vara en explosionsfara.

Produktionsmängder inom livsmedelsindustrin varierar enligt säsong och högtider, vilket påverkar det förebyggande underhållets tidtabeller. Tack vare vår flexibla resursallokering och kompetenta personal kan vi beakta detta i vår arbetsplanering.

Våra planeringstjänster hjälper att höja automatiseringsgraden på produktionslinjerna eller att planera och bygga en helt ny produktionslinje. I vår planering och i vårt dagliga underhålls- och servicearbete tar vi i beaktande betydelsen av renlighet och renhållning till exempel i valet av apparater och material.

 

Valmistava-teollisuus  Tillverkningsindustri: förebyggande underhåll förhindrar störningar

Inom tillverkningsindustrin är särskilt en minskning av produktionskostnaderna och en tillförlitlig, störningsfri produktion i central ställning. Tack vare Maintpartners förutsägande underhållsmetoder kan man förhindra maskinbrott innan de orsakar störningar.

Julkinen sektori Offentliga sektorn: till exempel kommunala fjärrvärmenät och -rörsystem

Hela vårt tjänsteutbud är också tillgängligt inom den offentliga sektorn. Vi har lång erfarenhet av underhåll och service av till exempel kommunala fjärrvärmenät och -rörsystem.

Vid våra avtalsobjekt använder vi bl.a. rapportering ända ner till apparatnivån för att hjälpa till att effektivera vår tjänsteproduktion. Detaljerad rapportering utnyttjar vi i vår utveckling av underhållsverksamheten och i prediktivt underhåll. Genom gott och effektivt underhåll kan vi påverka apparaternas livslängd.

 

Ta kontakt