Blogg: hjälper småskaliga investeringar att förbättra miljöprestanda vid industriella anläggningar?

De inspirerande presentationerna vid Nordic Business Forum fick mig att fundera över de konkreta åtgärder som ett servicebolag inom industrin kan göra för att minska den negativa miljöpåverkan vid sina kunders anläggningar.

Jag tycker att vi kan hjälpa industrin att nå sina mål avseende energieffektivitet genom att tillsammans utveckla anläggningarnas drift och underhåll. Våra experter ser hur kundernas processer fungerar – eller inte fungerar.

Genom små förbättringar vid produktionslinjer kan man avsevärt spara energiförbrukning och kostnader. När maskiner är välunderhållna, är delarna mindre utsatta för slitage, energiförbrukningen är lägre och det uppstår mindre spillproduktion.

Jag har arbetat länge inom branschen och sett hur miljömedvetenhet har fått en allt viktigare roll speciellt inom stora industriföretag. Personalen, som känner till anläggningen, ger oss goda och praktiska förslag på hur vi med små investeringar kan förbättra anläggningens miljöprestanda.

Några exempel på fungerande och relevanta förbättringar är att upptäcka och reparera trycklufts- och värmeläckage, optimera uppvärmning av utrymmen samt att utnyttja spillvärme.

När vi regelbundet sköter smörjning av maskiner och utrustningar, undviker vi onödig slitage och driftstopp på grund av maskinbrott. Samma sak gäller för andra processutrustningar och delar – regelbunden övervakning och service samt optimal användning är avgörande.

Det är klart att denna typ av åtgärder inte räcker till att nå miljömålsättningar, men varje liten åtgärd behövs på vägen dit! Det viktigaste är att lyssna på personalen vid anläggningen, vara öppen för deras förslag och säkerställa att det finns en kanal för dem att framföra sina idéer.

Vad har då vi på Maintpartner gjort? Vi har åtagit oss att minska vår egen och våra kunders förbrukning av naturresurser, som till exempel energi och råmaterial. I vår egen verksamhet syns det som minskning av avfall samt återvinning.Vi föredrar också videomöten, minskar biltrafiken och optimerar uppvärmningen.

Även EU har medfört skyldigheter med sina direktiv om energieffektivitet, det finns allt striktare krav från myndigheter och varje bransch har bestämt sina egna utsläppsnivåer med syfte att förbättra miljöprestandan. Allt detta ger upphov till att effektivisera existerande processer och reningstekniker.

Laura Kauppinen

laura.kauppinen[at]maintpartner.com

Författaren är chef för stödfunktionerna Personal samt Verktyg och Material vid Maintpartner-koncernen. HSEQ tillhör Personal-funktionen.

Blogg: Kostnaden för produktionsstörningar

Som säljchef träffar jag varje månad tiotals befintliga och potentiella kunder. Under de senaste månaderna har jag lagt märke till att något har förändrats i deras tankesätt. I stället för att det viktigaste skulle vara drift- och/eller underhållskostnaderna med en cents noggrannhet, har tyngdpunkten till mångt och mycket skiftat till produktiviteten. Förändringen beror kanske på en bättre ekonomisk verksamhetsmiljö, ledningens uppmaning att undersöka de möjligheter som IoT har fört med sig eller på någonting annat. I vilket fall som helst tror jag verkligen att detta är en positiv utveckling.

Det är förvånansvärt hur olika man inom olika industribranscher uppfattar värdet på förlorad produktion. De mest framstående företagen inom energiindustrin vet mycket väl hur mycket varje avbrott har kostat. Å andra sidan kan det hända att företag med ett brett produkturval endast har en vag uppfattning om hurdana kostnader produktionsstörningarna har orsakat. I båda fallen är det nyttigt att få ytterligare information om orsaken till störningarna, grundorsakerna till dem, hur störningen hade kunnat förhindras och vilken effekten av ifrågavarande störning egentligen var.

De senaste verktygen för prediktiv analys hjälper till att analysera också de mest komplicerade produktionsanläggningarnas verksamhet och att förutse störningarna i god tid på förhand. Det underlättar för driftpersonalen att reagera på onormala omständigheter i driften och hjälper dem att förebygga produktionsstörningar. På så sätt kan kostnaderna som orsakas av förluster och avbrott åtminstone minimeras, om inte helt elimineras.

I en del av våra tjänstelösningar, där vi har kombinerat prediktiv analys med effektivt organiserat drift och underhåll, har vi lyckats minska produktionsförlusterna med upp till 90 procent. Detta förutsätter dock sömlöst samarbete mellan personalen för driften respektive underhållet samt behövliga ledningsverktyg och strukturer, för att vi ska kunna garantera att korrigerande åtgärder görs i tid. I vilket fall som helst kan prediktiv analys utnyttjas för att optimera traditionella underhållsåtgärder, såsom program för prediktivt underhåll. Detta ökar underhållspersonalens produktivitet märkbart och eliminerar viktiga anordningars överflödiga eller undermåliga underhåll och därigenom minimeras antalet produktionsstörningar.

Jag utmanar alla läsare att kritiskt utvärdera sin egen verksamhet: vet ni hurdana kostnader störningarna orsakar i er egen produktionsenhet och har ni vidtagit alla tänkbara åtgärder för att minska dem? Har ni tagit i bruk nya verktyg för att upptäcka och eliminera de grundläggande orsakerna? Hur många avbrott hade ni kunnat förhindra med hjälp av dem? Om 90 procent låter för bra för att vara sant, kontakta oss så berättar vi hur vi gjorde det.

Mika Riekkola
Försäljnings- marknadsföringschef
Maintpartner Group
mika.riekkola (at) maintpartner.com

Var en riktig hjälte - arbetsmiljöhjälte!

Att offra sig för det allmännas bästa betraktas som heroiskt. Vi är uppvuxna i en värld av Hollywood-filmer, en värld där hjälten tar enorma risker för att nå sina mål – och resultatet är alltid detsamma. Hjälten vinner, blir aldrig skadad, åtminstone inte svårt. Tänk nu till exempel på Indiana Jones och James Bond.

Men tillbaka till det verkliga livet. Vi människor är sociala djur. Genom människans historia har vi haft två viktiga uppgifter för att trygga vår existens: skaffa mat och skydda vår stam från faror. Med tiden har vi blivit riktigt bra på detta. Det är faktiskt huvudskälet till att vi överhuvudtaget finns i dag.

Hållbarhet inom industriellt underhåll

Under de senaste åren har det vuxit fram en trend inom industrin där allt större fokus läggs på hållbarhet. Detta är en mycket sund trend och vi som arbetar med industriellt underhåll måste fråga oss vad detta innebär för oss, våra medarbetare och våra kunder.

Hållbar utveckling kan delas in i tre kategorier:

  • Social hållbarhet – Bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls
  • Ekologisk hållbarhet – Hushålla med mänskliga och materiella resurser
  • Ekonomisk hållbarhet – Ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till miljö och människors hälsa