Hållbarhet inom industriellt underhåll

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Under de senaste åren har det vuxit fram en trend inom industrin där allt större fokus läggs på hållbarhet. Detta är en mycket sund trend och vi som arbetar med industriellt underhåll måste fråga oss vad detta innebär för oss, våra medarbetare och våra kunder.

Hållbar utveckling kan delas in i tre kategorier:

  • Social hållbarhet – Bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls
  • Ekologisk hållbarhet – Hushålla med mänskliga och materiella resurser
  • Ekonomisk hållbarhet – Ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till miljö och människors hälsa

För att på ett enklare sätt kunna applicera hållbarhet i näringslivet har Dow Jones infört ett hållbarhetsindex där man studerar hur olika företag arbetar med antikorruption, etiska skatter, mänskliga rättigheter, miljö och socialt ansvar.

I det dagliga arbetet med industriellt underhåll kan vi sammanfatta innebörden av ovanstående med att hållbar utveckling handlar om en balans mellan socialt ansvar, miljöarbete och ekonomisk utveckling.

Det sociala ansvaret inom industriellt underhåll handlar bland annat om att industriellt underhåll sysselsätter ett stort antal personer, som får sin försörjning och utvecklas som individer då de arbetar med industriellt underhåll. Det sociala ansvaret handlar också om att kunna attrahera unga personer till branschen. Maintpartner arbetar aktivt med socialt ansvar. Det sker bland annat genom att systematiskt arbeta efter en grundstruktur i form av Maintpartner Way. Det sker också genom att utveckla nya lösningar för att attrahera nya personer till industrin genom lösningar där medarbetarna arbetar med verktyg som till exempel smart phones.

Utvecklingen av miljöarbete inom industriellt underhåll har varit fantastisk under de senaste tio åren. Idag arbetas det aktivt med hälsa och säkerhet hos såväl kunder som leverantörer. Det som känns extra bra är den transparens och öppenhet som råder avseende miljöarbete där kunder och leverantörer med glädje redovisar vad och hur man gör för att bli bättre. Leverantörer inom industriellt underhåll har här en enorm möjlighet att vara kunskapsbärare mellan olika industrier och länder. Maintpartner ser arbetsmiljöarbetet som en naturlig del av vardagen och arbetar systematiskt med avvikelserapportering, riskanalyser och så vidare i såväl kundernas som Maintpartners system vilket är en del av Maintpartner Way.

Miljöarbete inom industriellt underhåll handlar också om avvägningar mellan att reparera eller att köpa nytt. Antalet serviceverkstäder minskar kontinuerligt och trenden att skrota gammal utrustning och ersätta denna med ny utrustning är tydlig. Trenden behöver inte vara fel då till exempel äldre motorer, pumpar eller lysrör t.ex. kan ha en högre energiförbrukning. Det viktiga är att göra en utvärdering för varje enskilt fall. Här kan Maintpartner bland annat med hjälp av paketerade tjänster, Value Elements, samt mycket kompetenta medarbetare supportera kunder.

Den ekonomiska utvecklingen inom industriellt underhåll är mycket intressant. Industriellt underhåll har varit en bransch som präglats av att kunderna själva har gjort en stor del av underhållet men där effektiviseringskrav gjort att underhållet i allt högre grad utförs av leverantörer. För att leverantörer ska kunna utveckla det industriella underhållet med hänsyn till såväl effektivitet som miljöarbete krävs det att leverantörerna har tillräckliga resurser, storlek och kompetens. Maintpartner har utvecklat processer och verktyg i form av MP Flow för att på ett säkert sätt säkerställa en högeffektiv leveransprocess av industriellt underhåll. Utvecklingen av det industriella underhållet där stort fokus ligger på att förändra och effektivisera samt där hälsa och säkerhet har en stor betydelse kommer ha en positiv effekt både på kundernas ekonomiska utveckling såväl som på leverantörernas.

Vi kan som en summering konstatera att hållbar utveckling och industriellt underhåll hänger samman och att Maintpartner har erbjudande och processer som stöttar hållbar utveckling.

Författaren är landschef på Maintpartner Sverige.

 

Kontaktinformation:

Peter Jonsson, 070 864 56 42

peter.jonsson(at)maintpartner.com