Blogg: Kostnaden för produktionsstörningar

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Som säljchef träffar jag varje månad tiotals befintliga och potentiella kunder. Under de senaste månaderna har jag lagt märke till att något har förändrats i deras tankesätt. I stället för att det viktigaste skulle vara drift- och/eller underhållskostnaderna med en cents noggrannhet, har tyngdpunkten till mångt och mycket skiftat till produktiviteten. Förändringen beror kanske på en bättre ekonomisk verksamhetsmiljö, ledningens uppmaning att undersöka de möjligheter som IoT har fört med sig eller på någonting annat. I vilket fall som helst tror jag verkligen att detta är en positiv utveckling.

Det är förvånansvärt hur olika man inom olika industribranscher uppfattar värdet på förlorad produktion. De mest framstående företagen inom energiindustrin vet mycket väl hur mycket varje avbrott har kostat. Å andra sidan kan det hända att företag med ett brett produkturval endast har en vag uppfattning om hurdana kostnader produktionsstörningarna har orsakat. I båda fallen är det nyttigt att få ytterligare information om orsaken till störningarna, grundorsakerna till dem, hur störningen hade kunnat förhindras och vilken effekten av ifrågavarande störning egentligen var.

De senaste verktygen för prediktiv analys hjälper till att analysera också de mest komplicerade produktionsanläggningarnas verksamhet och att förutse störningarna i god tid på förhand. Det underlättar för driftpersonalen att reagera på onormala omständigheter i driften och hjälper dem att förebygga produktionsstörningar. På så sätt kan kostnaderna som orsakas av förluster och avbrott åtminstone minimeras, om inte helt elimineras.

I en del av våra tjänstelösningar, där vi har kombinerat prediktiv analys med effektivt organiserat drift och underhåll, har vi lyckats minska produktionsförlusterna med upp till 90 procent. Detta förutsätter dock sömlöst samarbete mellan personalen för driften respektive underhållet samt behövliga ledningsverktyg och strukturer, för att vi ska kunna garantera att korrigerande åtgärder görs i tid. I vilket fall som helst kan prediktiv analys utnyttjas för att optimera traditionella underhållsåtgärder, såsom program för prediktivt underhåll. Detta ökar underhållspersonalens produktivitet märkbart och eliminerar viktiga anordningars överflödiga eller undermåliga underhåll och därigenom minimeras antalet produktionsstörningar.

Jag utmanar alla läsare att kritiskt utvärdera sin egen verksamhet: vet ni hurdana kostnader störningarna orsakar i er egen produktionsenhet och har ni vidtagit alla tänkbara åtgärder för att minska dem? Har ni tagit i bruk nya verktyg för att upptäcka och eliminera de grundläggande orsakerna? Hur många avbrott hade ni kunnat förhindra med hjälp av dem? Om 90 procent låter för bra för att vara sant, kontakta oss så berättar vi hur vi gjorde det.

Mika Riekkola
Försäljnings- marknadsföringschef
Maintpartner Group
mika.riekkola (at) maintpartner.com