Blogg: hjälper småskaliga investeringar att förbättra miljöprestanda vid industriella anläggningar?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De inspirerande presentationerna vid Nordic Business Forum fick mig att fundera över de konkreta åtgärder som ett servicebolag inom industrin kan göra för att minska den negativa miljöpåverkan vid sina kunders anläggningar.

Jag tycker att vi kan hjälpa industrin att nå sina mål avseende energieffektivitet genom att tillsammans utveckla anläggningarnas drift och underhåll. Våra experter ser hur kundernas processer fungerar – eller inte fungerar.

Genom små förbättringar vid produktionslinjer kan man avsevärt spara energiförbrukning och kostnader. När maskiner är välunderhållna, är delarna mindre utsatta för slitage, energiförbrukningen är lägre och det uppstår mindre spillproduktion.

Jag har arbetat länge inom branschen och sett hur miljömedvetenhet har fått en allt viktigare roll speciellt inom stora industriföretag. Personalen, som känner till anläggningen, ger oss goda och praktiska förslag på hur vi med små investeringar kan förbättra anläggningens miljöprestanda.

Några exempel på fungerande och relevanta förbättringar är att upptäcka och reparera trycklufts- och värmeläckage, optimera uppvärmning av utrymmen samt att utnyttja spillvärme.

När vi regelbundet sköter smörjning av maskiner och utrustningar, undviker vi onödig slitage och driftstopp på grund av maskinbrott. Samma sak gäller för andra processutrustningar och delar – regelbunden övervakning och service samt optimal användning är avgörande.

Det är klart att denna typ av åtgärder inte räcker till att nå miljömålsättningar, men varje liten åtgärd behövs på vägen dit! Det viktigaste är att lyssna på personalen vid anläggningen, vara öppen för deras förslag och säkerställa att det finns en kanal för dem att framföra sina idéer.

Vad har då vi på Maintpartner gjort? Vi har åtagit oss att minska vår egen och våra kunders förbrukning av naturresurser, som till exempel energi och råmaterial. I vår egen verksamhet syns det som minskning av avfall samt återvinning.Vi föredrar också videomöten, minskar biltrafiken och optimerar uppvärmningen.

Även EU har medfört skyldigheter med sina direktiv om energieffektivitet, det finns allt striktare krav från myndigheter och varje bransch har bestämt sina egna utsläppsnivåer med syfte att förbättra miljöprestandan. Allt detta ger upphov till att effektivisera existerande processer och reningstekniker.

Laura Kauppinen

laura.kauppinen[at]maintpartner.com

Författaren är chef för stödfunktionerna Personal samt Verktyg och Material vid Maintpartner-koncernen. HSEQ tillhör Personal-funktionen.