Nyheter 2007

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner köper Conmaint i Finland

14.11.2007

Maintpartner Oy, som erbjuder underhåll för industrin, och Conmaint Oy, som specialiserat sig på underhåll för industrin och processbyggande, har ingått en avsiktsförklaring enligt vilken Maintpartner köper hela aktiestocken i Conmaint Oy. Conmaint har verksamhet i Seinäjoki och Vasa i Finland, och sysselsätter ca 27 personer. Avsikten är att slutföra affären före årets slut.
-Conmaint grundades år 1997 och vi har vuxit stadigt sedan dess. Nu har vi kommit till den punkten att alternativen var antingen en stor investering på att utveckla organisationen och övriga arrangemang eller försäljning av bolaget, berättar Conmaints verkställande direktör Markku Kilpiö.
-Förvärvet stöder ypperligt vår tillväxtstrategi. Vi fick fotfäste i Seinäjoki, där vi inte tidigare har haft verksamhet. Conmaint ger oss större underhålls- och processkunnande i anslutning till industriell produktion. Ytterst betydelsefull var dessutom deras tekniska kompetens inom den granuleringsteknik som krävs i livsmedelsindustrin, vilket ger oss ännu bättre möjligheter att bredda våra tjänster till kunder som verkar inom livsmedelsindustrin, konstaterar Maintpartners verkställande direktör Jouko Latvakangas.
Förvärvet kompletterar särskilt Maintpartners verksamhet i västra Finland, men stödjer samtidigt bolagets hela organisation på 1100 personer.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jouko Latvakangas, verkställande direktör, Maintpartner Oy, telefon 050 453 2760
Markku Kilpiö, verkställande direktör, Conmaint Oy, telefon 0400 108 411

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer för industriella underhålls- och drifttjänster. Antalet anställda uppgår till ca 1100 och omsättningen till ca 90 miljoner euro. Maintpartners viktigaste marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder som förvaltas av CapMan. Ytterligare information hittar du på adressen www.maintpartner.se.
Conmaint Oy som grundades år 1997 är ett bolag som inriktat sig på industriellt underhåll och processbyggande. Antalet anställda uppgår till ca 27 och omsättningen till ca 4 miljoner euro.

Maintpartner breddar verksamheten till Lieksa, Finland

1.10.2007

Underhållet för Amcor Flexibles Finland Oy:s fabrik i Lieksa, Finland övergår till Maintpartner från 1.10.2007. Fabrikens nuvarande underhållspersonal övergår i Maintpartners tjänst.
"Underhåll kräver specialkompetens, därför är det ändamålsenligt att överlåta det till branschens experter. På detta sätt kan vi allt bättre fokusera på vår egen kärnverksamhet", berättar Harri Kontiainen, fabrikschef för Amcor Flexibles Oy:s fabrik i Lieksa.
Till följd av avtalet kommer Maintpartner att etablera ett verksamhetsställe i Lieksa.
"Detta är en fin början för oss på Lieksas ekonomiområde och stöder utmärkt vår tillväxtstrategi", säger regiondirektör Juha Lepikko.
Amcor Flexibles Finland Oy ingår i den globala förpackningskoncernen Amcor Flexibles. Fabriken i Lieksa tillverkar flexibla förpackningar särskilt för livsmedelsindustrins behov.

För ytterligare information vänligen kontakta:
regiondirektör Juha Lepikko, telefon +358 (0) 50 453 2035

Maintpartner breddar laboratorietjänsterna i Karleby, Finland

28.9.2007

Maintpartner Oy köper miljö- och livsmedelslaboratorieverksamheten av Samkommunen för Karlebynejdens hälsocentral.
Om förvärvet har idag en avsiktsförklaring ingåtts och målet är att det egentliga avtalet skall undertecknas före 30.11.2007. Affärsverksamheten övergår i Maintpartners ägo senast 1.1.2008. Personalen övergår i Maintpartners tjänst.
Till följd av affären blir Maintpartner en stark aktör inom laboratoriebranschen i Karlebynejden, vilket ytterligare förbättrar Maintpartners förutsättningar att betjäna industrin i regionen.
"Miljö- och livsmedelslaboratoriets tjänster kompletterar utmärkt Maintpartners befintliga laboratorietjänster. Genom att förstärka branschkunnandet kan vi säkra kontinuiteten för våra nuvarande tjänster såväl som verksamhetens utvecklig", säger Maintpartners regiondirektör Raimo Huhtala.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maintpartner Oy, regiondirektör Raimo Huhtala, telefon +358 (0)46 8515964

Riihimäki Metso Paper i Finland blir Maintpartners kund

20.9.2007

Metso Paper Oy:s enhet i Riihimäki har ingått ett heltäckande underhållsavtal med Maintpartner från början av oktober. Avtalet omfattar även uppbyggandet av underhållets datasystem.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Regiondirektör Martti Kautto, telefon +358 (0)50 453 2678

Innogas underhåll till Maintpartner

7.9.2007

Underhållet för Borgåbaserade Oy Innogas Ab:s påfyllningsanläggning för gasolflaskor i Kullo, Finland övergår till Maintpartner från 16.9.2007. Samtidigt övergår den nuvarande underhållspersonalen i Maintpartners tjänst. Avtalet omfattar även uppbyggandet av underhållets datasystem.

För ytterligare information vänligen kontakta:
regiondirektör Martti Kautto, telefon +358 (0)50 453 2678

Upp till 20 - 30 % bättre produktivitet för industribolag

4.6.2007

Maintpartner erbjuder kunderna möjlighet att lägga ut underhållet på entreprenad enligt en partnerskapsmodell. I vår modell baseras bättre produktivitet på mål vi satt upp tillsammans med kunden såväl som gemensamma mätpunkter, systematisk identifiering av utvecklingsobjekt och effektivt genomförande. Genom att lägga ut underhållet på entreprenad uppnår våra kunder upp till 20-30 % bättre produktivitet.

Kapacitetsutnyttjande, användbarhet och kvalitet förbättras
Att lägga ut underhållet på entreprenad enligt Maintpartners partnerskapsmodell medför kunderna fördelar på ett flertal delområden:
- omplanering av kritiska moment i processerna,
- utveckling av produktions- och underhållsstrategier samt -planer,
- utveckling och nyallokering av förebyggande service och uppskattning av underhållsbehovet,
- omvärdering av planerna på driftstopp samt,
- utveckling och säkerställande av personalens kunskaper.

Lägre totalkostnader för underhåll
Genom Maintpartners modell minskar också totalkostnaderna för underhållet. Den sammantagna besparingen realiseras i praktiken genom omplanering av underhållsfunktionerna, flexiblare regional resursanvändning samt effektivisering av underentreprenader och materialanskaffning.

Våra certifierade kvalitets-, arbetssäkerhets- och miljösystem utgör grunden för en säker och effektiv verksamhet också i krävande miljöer.

Maintpartner utvidgar sin verksamhet i Sverige

1.6.2007

Maintpartner, som erbjuder underhållstjänster för industrin, köper affärsverksamheter relaterade till tekniskt underhåll från Fortum Service i Stockholm. Affären omfattar t.ex. underhåll av avancerade trafik- och övervakningssystem, industriella elanläggningar, pumpsystem för kommunal infrastruktur, samt ett koncept för effektiv miljövänlig rengöring av värmeväxlare. I samband med överlåtelsen övergår också tio personer till Maintpartner.
Affären är förknippad med arrangemanget då fonder förvaltade av CapMan köpte Fortum Services industriunderhåll i höstas.
Maintpartners övriga verksamhetsställen är i Arboga, Karlskoga och Hofors. Antalet anställda i Sverige är drygt 200 och i Finland runt 800.

För ytterligare information kontakta gärna:
Roger Sundemo, verkställande direktör, Maintpartner AB, telefon +46 70 181 66 15

Maintpartner, som erbjuder heltäckande industriella underhålls- och drifttjänster, har verksamhet både i Finland och Sverige. Bolagets serviceutbud omfattar allt från heltäckande ansvar för underhålls- och drifttjänster inom industriell produktion till enstaka entreprenader och serviceuppdrag. Maintpartner hjälper kunderna att säkra en störningsfri drift och förbättrad produktivitet. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och fonder förvaltade av CapMan. Ytterligare information hittar du på adressen www.maintpartner.se.

Maintpartner köper OnePoints serviceverksamhet i Finland

30.3.2007

Maintpartner Oy, Finland, som erbjuder underhållstjänster för industrin, förvärvar Karlebybaserade OnePoint Oy:s underhållsverksamhet med tillhörande övriga tjänster för industrin 1.4.2007.
Utanför transaktionen lämnar de infra- och stuveritjänster som OnePoint erbjuder.

I samband med affären övergår också 126 personer till Maintpartner som gamla arbetstagare.

Maintpartner har sedan tidigare ett verksamhetsställe med 20 anställda i Karleby.
- Affären befäster vår ställning i Karlebyregionen och stödjer våra tillväxtmål. Genom att slå samman personalen i vår tidigare verksamhet med OnePoints proffs bildas ett starkt lokalt team som allt bättre betjänar våra kunder. Särskilt vår kompetens inom den kemiska branschen förstärks genom affären, konstaterar Maintpartners verkställande direktör Jouko Latvakangas.
Arrangemanget stödjer för sin del utvecklingen av Karleby Storindustriområde till den mest betydande koncentrationen av tung industri i Finland.
I samband med affären övergår OnePoint Oy:s verkställande direktör Vesa Pihlajamaa i Maintpartner Oy:s tjänst.

För ytterligare information kontakta gärna:
Maintpartner Oy, verkställande direktör Jouko Latvakangas, telefon 050 453 2760
Maintpartner Oy, regiondirektör Juha Lepikko, telefon 050 453 2035
OnePoint Oy, verkställande direktör Vesa Pihlajamaa, telefon 050 593 4373

Maintpartner Oy är en av Nordens ledande leverantörer av drift- och underhållstjänster för industrin. Antalet anställda är ca 900. Maintpartners huvudsakliga marknadsområden är Finland och Sverige. Maintpartner har verksamhet på 23 orter i Finland och tre i Sverige. Maintpartner är ett företag som ägs av ledningen och CapMan.
OnePoint Oy är ett ledande service- och infrabolag som verkar på Karleby Storindustriområde. Bolaget erbjuder och utvecklar stödtjänster för infrastrukturen och produktionen.

Maintpartner köper EM-Kunnossapito i Finland

29.3.2007

Maintpartner Oy, som erbjuder underhållstjänster för industrin, köper affärsverksamheten för EM- Kunnossapito Oy i Nummela av Eino och Eija Mäyrälä
Affärsverksamheten omfattar både mekaniskt och elunderhåll främst för betongindustrin. Affärsverksamheten övergår i Maintpartners ägo 1.4.2007.
I samband med transaktionen övergår också tolv personer till Maintpartner som gamla arbetstagare.

- Jag ska gå i pension, därför blev det aktuellt att sälja företaget. Jag ville sälja mitt företag som under tio års tid uppnått en god tillväxt till en bra och tillförlitlig ny ägare, som är villig att utveckla verksamheten och som också har tillräckliga resurser för att göra detta, berättar EM-Kunnossapito Oy:s ägare och verkställande direktör Eino Mäyrälä om bakgrunden till försäljningen.

- EM-Kunnossapito är ett välskött företag. Affären förstärker vår verksamhet i Lojo med omnejd, som är en viktig region för oss. Vi får fler kunniga proffs till vårt team och vår förmåga att betjäna lokala kunder förbättras. Särskilt högt värderar jag kompetensen inom betongsidan som vi på detta sätt tillför vårt bolag, berättar Maintpartners verkställande direktör Jouko Latvakangas.

Affären befäster även Maintpartners regionala verksamhetsmodell. I Lojo har bolaget ett verksamhetsställe med 20 anställda.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jouko Latvakangas, verkställande direktör, Maintpartner Oy, telefon +358 50 453 2760
Martti Kautto, regiondirektör, Maintpartner Oy, telefon +358 50 453 2678
Eino Mäyrälä, verkställande direktör, EM-Kunnossapito Oy, telefon +358 40 559 5922