Maintpartner uppdaterade sitt engagemang för världens största initiativ för socialt ansvarstagande

Maintpartner har uppgraderat sitt åtagande till FN:s Global Compact-initiativ. Global Compact är världens största företagsansvarsinitiativ som omfattar mer än 9 500 företag. Maintpartner gick med i initiativet 2016 och åtar sig att uppfylla Global Compacts tio principer för ansvarsfull affärsverksamhet inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

I år finns det nya prioriteringar i Maintpartner-rapporten, inklusive behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s lagstiftning om dataskydd, starkare förpliktelser för underleverantörsnätverket och betoning på förebyggande säkerhetsarbete.

Hos Maintpartner har proaktivt säkerhetsarbete visat utmärkta resultat. Skador och olyckor på jobbet har fallit betydligt under flera år. Fokus på hälsan i arbetet har i sin tur förbättrat arbetstagarnas välbefinnande så att exempelvis i Finland har den genomsnittliga pensionsåldern ökat under fyra år över branschgenomsnittet upp till ungefär sextio år.

När det gäller miljön omfattar åtgärder bland annat ökad användning av förnybar diesel, energieffektiv belysning och uppvärmning, onlinemöten och nya digitala lösningar för intern kommunikation. Maintpartners drift- och underhållspersonal förbättrar också miljöansvaret för de industri- och energianläggningar som Maintpartner ansvarar för med flera små och stora lösningar som minskar behovet av råvaror, energi och reservdelar.

"Samarbete och gemensamma åtaganden spelar en nyckelroll för att bygga mer rättvisa och mer hållbara samhällen", säger EVP Development Laura Kauppinen från Maintpartner. "För oss är Global Compact en värdefull standard mot vilken vi mäter och utvecklar vårt eget företag. Å andra sidan är det ett sätt att kommunicera viktiga teman i internationellt sammanhang. Våra värderingar och etiska principer är närvarande i våra liv och utgör en grund för vår verksamhet för våra medarbetare från tekniker till ledningen. Vi anser också att hållbarhet är avgörande för att vi ska kunna uppfylla vårt kundlöfte och vara ett bra företag."

För ytterligare information:
Laura Kauppinen, EVP Development, Maintpartner Group, tel. +358 45 264 6686, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.
Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Våra digitala lösningar för industriell drift och underhåll är på högsta nivå inom industrin.
Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.

 

Svetsverksamhet vid Maintpartner Sverige omcertifierad

Maintpartner Sverige har förnyat sitt certifikat 3834-2:2005, EN 1090-1:2009+A1:2011, för svetsverksamhet. Certifikatet omfattar tillverkning av svetsade tryckkärl, rörkomponenter och stålkonstruktioner. Certifieringen, som vi först utdelades 2014, är därmed förlängd fram till april 2023.

Certifiering kräver att alla svetsoperationer från design till personal och utrustning, materialhantering och lagring, samt produktion och dess säkerhet, utförs systematiskt och ordentligt. Maintpartner har en omfattande kvalitetsmanual för svetsning och instruktioner som har säkrats genom provning. Oförstörande provning (Non-Destructive Testing, NDT) utförs i den utsträckning som krävs av arbetet, det används bland annat röntgen och ultraljud. Att säkra svetskvaliteten på förhand är nödvändigt, eftersom kvalitet kan man inte åstadkomma efteråt, och om svetsning misslyckas, försvagar det slutproduktens säkerhet.

"Alla svetsare hos oss är certifierade och fullt kvalificerade för krävande jobb. Det beror exempelvis på innehållet, volymen och temperaturen hos tryckutrustningen, om certifikatet är nödvändigt,” säger Mikael Hultgren, regionchef vid Maintpartner Sverige.

Maintpartners kunder representerar alla branscher, till exempel tillverknings- och kemisk industri och energisektorn. Förutom normala svetsarbeten har vi erfarenhet om svetsning av dammluckor.

Ytterligare information: Mikael Hultgren, 070-323 13 41

Förbättrad dammsäkerhet för Karlskoga Vattenkraft med Maintpartners dammluckor

Ett dammbrott kan ha allvarliga följder på samhället. Höga vattenflöden kan utgöra fara för människor och förstöra viktiga samhällsfunktioner som vägar, el-, tele- och vattensystem. Det förutspås också förändringar i klimatet med mer nederbörd och högre vattenflöden som följd, vilket kräver att det höga vattenflödet hanteras på ett säkert sätt.

Vid vattenkraftverk optimeras vattenflödet med hjälp av dammluckor som behöver ombyggas eller repareras då och då för att säkerställa bra dammsäkerhet. Ett större renoveringsprojekt kan ta flera år i anspråk – planering, miljöbedömning, tillståndsförfaranden och själva renoveringsarbetet tar tid.

Karlskoga dammarbete Maintpartner 2018 webDet senaste större projekt som Maintpartner var del i, tog plats i Karlskoga vid Nykroppa, där Karlskoga Vattenkraft genomförde dammsäkerhetshöjande åtgärder vid två dammar, Skärjen och Herrhult. Dammarna försågs med nya luckor i rostfritt stål och även en helt ny damm i betong byggdes. De utförda renoveringsarbeten ger bättre möjligheter att reglera vattenflödet och innebär att dammen nu har säkrats för lång tid framöver.

Arbetet påbörjades under november 2015 och slutfördes vid slutet av 2017 med Maintpartner som mek-och elentreprenör. Arbetet omfattade demontering av gamla dammluckor, tillverkning och montering av nya samt transport av luckorna. Maintpartners totalkoncept inkluderade också komplett el- och styrutrustning för dammluckorna.

Karlskoga Vattenkraft är mycket nöjda med hur projektet hanterats från början till slut.

”Maintpartner som var delleverantör i projektet levererade all beställd utrustning enligt tidplan. Stämningen var god och de kontakter som krävs för ett lyckat projekt fungerade mycket bra”, säger Anders Johansson från Karlskoga Vattenkraft.

I över tio år har Maintpartner tillverkat dammluckor i olika material vid sin bearbetningsverkstad i Degerfors. ”Vår expertis inom detta område är brett, vi tillverkar och renoverar i alla typer av förekommande material så som rostfritt stål, duplexstål samt svart material. Fördelen till exempel med duplex-stålsorten är att konstruktionen blir lättare utan att säkerheten påverkas”, säger Mikael Hultgren, regionchef vid Maintpartner.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Hultgren, regionchef, Maintpartner
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tlf. 070-323 13 41

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.

Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Estland och Polen. Mer information på www.maintpartner.se.

Högsäsongen för årliga underhållsavbrott närmar sig: Hur lyckas man?

Nu börjar högsäsongen för årliga underhållsavbrott inom energisektorn och industrin. Under den varma årstiden kan underhåll utföras under bättre förhållanden än på vintern och efterfrågan på energi är som lägst. Noggrann planering kan förkorta stilleståndstiden och minska kostnaderna väsentligt.

Vår erfarenhet av hundratals årliga underhållsavbrott både inom industrin och energisektorn har inspirerat oss att förbereda en omfattande manual om hur man lyckas bäst med driftstopp.

Slarviga förberedelser kan orsaka ett antal problem, till exempel:

  • Otillräcklig arbetskraft och saknade reservdelar, som är omöjliga att snabbt skaffa sig till en rimlig kostnad.
  • Brist på projektledning och planering. Man försöker, till exempel, inkludera så många arbeten som möjligt och det är omöjligt att utföra dem ordentligt under driftavbrottet.
  • På grund av dessa överskrids både budget och avbrottstiden, vilket kan leda till stora produktionsförluster.

Oavsett om vi pratar om en energianläggning i kontinuerlig drift eller en produktionsanläggning som bara drivs på vardagar, är andelen av årligt driftstopp cirka 10-30 procent av den årliga underhållsbudgeten. Med god förberedelse tar avbrottstiden cirka två procent av den planerade produktionstiden, medan dålig förberedelse kan mångdubbla kostnaden. Förberedelsen avspeglas också i arbetssäkerheten.

Du kan läsa och ladda presentationen här (på engelska):

 

 

För ytterligare information:

Jukka Kallioniemi, President, Maintpartner Sweden, tel. +358 (0)50 453 2727

Borde oljan renas? Dålig olja bär skulden för 90 procent av hydraulikskador i maskiner och utrustning

En så osynlig sak som smörjolja har stor betydelse för processer i industrin. Man uppskattar att till och med nio av tio skador i hydrauliksystem uppstår på grund av försämrad olja som, förutom skador, kan även leda till oplanerade driftstopp i produktionen.

Inom industrianläggningar smörjer oljan processutrustningen på många ställen, till exempel lagrar och växlar. Om vi glömmer att byta och rena oljan, kan det uppstå många besvär i maskiner och utrustning.

Oljan försämras vid användning

Över tiden samlas slitagepartiklar från apparater och andra föroreningar i oljan. Den drabbas av kondensbildning och åldras genom syre, temperatur och katalytiska ämnen som metaller, vatten och kylmedel. När oljan åldras, formas det hartsartade föreningar som samlas på ytor och orsakar uppvärmning och ventilstörningar.

Föroreningar tillkommer i olja via olika vägar. I själva processen uppstår det partiklar från försämrade delar, lackerade ytor och tätningar. Kemiska reaktioner inbegriper oxidation av smörjmedel och reaktioner med främmande ämnen.
Externa föroreningar hamnar i olja till exempel via bristande luftfiltrar, axeltätningar och tätningar för underhållsluckan i oljebehållaren. Det kan finnas föroreningar även i ny olja och eventuellt använder man fel olja överhuvudtaget.

 

OljetjänsterRegelbunden analys förhindrar okontrollerade driftstopp

Då man regelbundet följer oljans kondition kan förebyggande serviceåtgärder vidtas under ett planerat driftstopp. Fältlaboratoriet kan omedelbart ge de första svaren och en mer utförlig analys får vi från ett kvalificerat laboratorium inom en vecka.

Provtagningen ska ske professionellt för att undvika snedvridna resultat. Utrustningen ska vara ren och ändamålsenlig. Ett feltaget prov kan göra större skada än ett prov som inte alls tagits om man vidtar onödiga eller felaktiga åtgärder på grund av resultaten.


Det går att rena oljan även under drift

För att rena oljan under drift behövs det en elektrostatisk renare. Den tar bort det mesta av främmande ämnen och partiklar. Vattnet som tillkommit i oljan över tiden kan avlägsnas med hjälp av en förångare (undertryck).
Rengöringen minskar friktionen och sparar energi samt förlänger livslängden på delar och olja. Sparar alltså både kostnader och miljön.

För ytterligare information, kontakta:
Maintpartner, Torbjörn Bäckman, 0046705183279, marknad och försäljning

 

 

 

Maintpartner är ett av de marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll i norra Europa och den ledande aktören inom energisektorn i Norden. Vi hjälper våra kunder att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid sina produktionsanläggningar. Vi erbjuder långtida drift- och underhållsavtal samt utvecklings-, planerings- och installationstjänster för industrin. Våra avancerade digitala lösningar representerar den nyaste kunskapen inom området.
Maintpartnerkoncernen har cirka 1900 anställda. Omsättningen under 2016 var cirka 160 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.

 

Proaktivt säkerhetsarbete minskar arbetsrelaterade risker - 365 dagar utan allvarliga olycksfall i Maintpartner Sverige

Hälsa och säkerhet är högt prioriterade vid Maintpartner Sverige, där det idag firas ett fullt år utan allvarliga olycksfall på arbetet. Maintpartner har från början arbetat systematiskt för att utveckla säkerheten och under detta årtionde har man satsat stort på det. Säkerhet ingår också i företagets strategi.

”I Sverige har vi ca 250 medarbetare som utför drift- och underhållsarbeten och vi vill ta väl hand om dem. Hos oss engagerar sig alla i säkerhetsarbetet,” säger Jessica Knutsson som ansvarar för HSEQ vid Maintpartner Sverige.

Proaktivt säkerhetsarbete har gett bra resultat. Till exempel i Finland, där Maintpartner har sitt huvudkontor och anställer 1100 medarbetare, inträffade det under det första hela verksamhetsåret 2007 dussintals olycksfall, vilket betydde 21 arbetsolyckor per miljon arbetstimmar. I år är motsvarande siffra 5 olycksfall, dvs 3 per miljon arbetstimmar. Trenden i Sverige är minst lika bra och under 2017 har företaget inte haft någon arbetsolycka med sjukfrånvaro.

Långsiktigt säkerhetsarbete och praktiska åtgärder minskar risker

Maintpartner har vidtagit åtgärder och fortsätter med det, ända från riskbedömningar och minimering av riskobjekt genom, till exempel, skyddsronder, ergonomi i arbetet och användning av skyddsutrustning. Före varje arbetsuppdrag ska man analysera möjliga risker. Olyckor och tillbud utreds noggrant och lärdomen delas med hela personalen.

Säkerhet i arbetet börjar ofta med individen och därför är det rätt attityd som krävs för att nå framgång. Varje Maintpartner sajt har sina egna säkerhetskrav och introduktionsprocess för säkerhetsfrågor. Närmaste chef är ansvarig för dessa. Nyanställda bekantar sig med och engageras i säkerhetskulturen på plats och i den gemensamma e-learningsmiljön, som ingår i introduktionsprocessen.